کمیسون مشاورین املاک شهرهای مختلف
*
انتخاب شهر

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک تهران

»
تهران » تهران
»مصوبه کمیسیون نظارت در تاریخ 1394/12/11 - این مصوبه از تاریخ1395/02/01 لازم‌الاجراست.
تعرفه خرید و فروش
 • برای معاملات املاک تا سقف پانصد میلیون تومان، نیم درصد مبلغ مورد معامله از هر طرف معامله
 • برای معاملات املاک بالاتر از پانصد میلیون تومان، تا پانصد میلیون تومان آن طبق بند 1، نسبت به مبلغ مازاد بیست‌وپنج صدم درصد از هر طرف معامله
 • تعرفه رهن و اجاره
 • بابت کارمزد اجاره، یک‌چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله
 • در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک‌ چهارم میزان اجاره‌ بهای ماهیانه از هر طرف معامله
 • هر یک میلیون تومان رهن خانه معادل 30 هزار تومان اجاره ماهانه می باشد.
 
»
نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک تهران قبل از مصوبه فوق الذکر
تعرفه خرید و فروش
 •  برای معاملات املاک تا 30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ معامله
 •  برای معاملات املاک از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان ، برای 30 میلیون تومان اول نیم درصد، مازاد آن تا 50 میلیون 75 صدم درصد
 •  برای معاملات از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان، برای 30 میلیون تومان اول نیم درصد، مازاد آن تا 50 میلیون 75 صدم درصد و و برای مازاد آن تا 100 میلیون تومان نیم درصد کارمزد از هرطرف معامله دریافت می شود.
 •  برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان، برای تا 100 میلیون طبق بندهای 1، 2، 3 و برای مابقی آن 25 صدم درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله دریافت می شود.
 • تعرفه رهن و اجاره
 •  برای کارمزد اجاره یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله
 • برای محاسبه حق‌کمیسیون رهن و اجاره‌خانه، ارزش اجاره یک‌ماه آن خانه را درنظر می‌گیرند و به اندازه یک‌چهارم آن حق‌کمیسیون از هرکدام از طرفین یعنی مالک و مستاجر دریافت می‌کنند. برای تعیین ارزش اجاره یک خانه به این صورت عمل می‌کنند: هر یک‌میلیون تومان رهن خانه معادل ٣٠‌هزارتومان اجاره ماهانه است. به این ترتیب خانه‌ای که با قیمت ١٠‌میلیون‌تومان رهن و ٣٠٠‌ هزارتومان اجاره ماهانه، معامله شده است ارزش اجاره‌ای معادل ٦٠٠‌ هزارتومان دارد.و کارمزد اجاره برابر یک چهارم آن یعنی 150 هزار تومان می شود.به مبلغ فوق ارزش افزوده نیز اضافه خواهد شد.
 • هر یک میلیون تومان رهن خانه معادل 30 هزار تومان اجاره ماهانه می باشد.
 

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک تبریز

»
آذربایجان شرقی » تبریز

الف: تعرفه خريد و فروش

 تا سقف 20 میلیون تومان 75/0% از هر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 7500 تومان)

مازاد بر 20 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان 5/0% از هر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 5000تومان)

مازاد بر 100 میلیون تومان تا 300 میلیون تومان 3/0% از هر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 3000 تومان)

مازاد بر 300 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان 2/0% ازهر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 2000تومان)

مازاد بر 500 میلیون تومان 1/0% از هر طرف معامله

(برای هر یک میلیون تومان 1000 تومان)


ب: تعرفه خدمات رهن

تعرفه خدمات رهن نسبت به كل مبلغ رهن 1% از هر طرف معامله تعيين شده است

ج: تعرفه خدمات اجاره

تعرفه خدمات اجاره يك سوم اجاره ماه اول از هر طرف معامله تعيين شده است. 


لازم بذکر است که مبلغ افزایش افزوده بر مالیات به حق الزحمه اخذ شده برای طرفین اضافه خواهد شد.

 

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک ارومیه

»
آذربایجان غربی » ارومیه
تعرفه خرید و فروش
 • تا مبلغ 100 میلیون تومان حق العمل مشاور املاک (نیم درصد) از هر طرف
 • مازاد بر مبلغ 100 میلیون تومان حق العمل مشاور املاک (سه دهم درصد) از هر طرف
 • تعرفه رهن و اجاره
 •  برای کارمزد اجاره یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله
 • برای محاسبه حق‌کمیسیون رهن و اجاره‌خانه، ارزش اجاره یک‌ماه آن خانه را درنظر می‌گیرند و به اندازه یک‌چهارم آن حق‌کمیسیون از هرکدام از طرفین یعنی مالک و مستاجر دریافت می‌کنند.
 • هر یک میلیون تومان رهن خانه معادل 40 هزار تومان اجاره ماهانه می باشد.
 

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک اصفهان

»
اصفهان » اصفهان
تعرفه خرید و فروش
 • حق المشاوره برای معاملات تا مبلغ 200 میلیون تومان نیم درصد از هر طرف
 • حق المشاوره برای معاملات بیش از 200 میلیون تومان ، مبلغ مازاد بر 200 میلیون تومان از هر طرف 25 صدم درصد
 • تعرفه رهن و اجاره
 • حق المشاوره اجاره : یک چهارم مبلغ اجاره بهای یکماه از هر طرف
 • حق المشاوره رهن : هر یک میلیون تومان مبلغ 7500 تومان از هر طرف
 

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک کرج

»
البرز » کرج
تعرفه خرید و فروش
 • برای معاملات املاک از یک میلیون تومان تا صد میلیون تومان 4 دهم درصد از هر طرف دریافت گردد.
 • برای معاملات املاک از صد میلیون تومان به بالا به ازای هر یک میلیون تومان ، دو هزار تومان علاوه بر 4 دهم درصد از هر طرف دریافت گردد.
 • تعرفه رهن و اجاره
 • بابت اجاره بهای مکانهای مسکونی و تجاری یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف دریافت گردد.
 • بابت اجاره بهای مکانهای اداری ، آموزشی ، صنعتی و کشاورزی یک پنجم اجاره ماهیانه از هر طرف دریافت گردد.
 • هر یکصد هزار تومان ودیعه قرض الحسنه مستاجر سه هزار تومان طبق عرف محاسبه گردد.(هر یک میلیون تومان رهن معادل 30 هزار تومان)
 

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک اهواز

»
خوزستان » اهواز
تعرفه خرید و فروش
 • معادل نیم درصد کل قرارداد از هر طرف
 • تعرفه رهن و اجاره
 • بابت رهن : معادل هفتاد و پنج صدم درصد کل قرارداد از هر طرف
 • بابت اجاره : معادل یک چهارم اجاره ماه اول قرارداد از هر طرف
 • بابت رهن و اجاره : هفتاد و پنج صدم درصد مبلغ رهن + یک چهارم اجاره ماه اول از هر طرف
 

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک زنجان

»
زنجان » زنجان
تعرفه خرید و فروش
 • مبلغ معامله تا پنجاه ميليون تومان ، 4 در هزار از هر طرف معامله دریافت خواهد شد .
 • ملبغ معامله مازاد بر پنجاه ميليون تومان تا يكصد ميليون تومان ، 3 در هزار از هر طرف معامله دريافت خواهد شد .
 • مبلغ معامله مازاد بر يكصد ميليون تومان تا دویست میلیون تومان ، 2/5 در هزار از هر طرف معامله دريافت خواهد شد .
 • مبلغ معامله مازاد بر دویست میلیون تومان تا سیصد میلیون تومان ، 2 در هزار از هر طرف معامله دریافت خواهد شد .
 • مبلغ معامله مازاد بر سیصد میلیون تومان به بالا ، 1/5 در هزار از هر طرف معامله دريافت خواهد شد .
 • تعرفه رهن و اجاره
 • كارمزد دريافتي بابت تنظيم اجاره نامه از هر طرف مبلغ يك چهارم اجاره ماهيانه دريافت خواهد شد .
 • ملبغ رهن 3 % محاسبه مي گردد ( يك ميليون تومان سی هزار تومان )‌
 

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک شیراز

»
فارس » شیراز
تعرفه خرید و فروش
 • معادل بیست و پنج صدم درصد کل قرارداد از هر طرف
 • تعرفه رهن و اجاره
 • نرخ حق الزحمه اجاره به میزان : بیست و پنج درصد اجاره ماهیانه از هر طرف
 • نرخ حق الزحمه قرض الحسنه یا رهن یا ودیعه به میزان : نیم درصد از هر طرف
 

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک اراک

»
مرکزی » اراک
تعرفه خرید و فروش
 • مقرر گردید معاملات خریدوفروش تا سقف 1/000/000/000ریال معادل(یک صدمیلیون تومان)حق کمیسیون نیم درصد ازهرطرف دریافت گردد.
 • مقرر گردید معاملات خریدوفروش تا سقف 2/000/000/000ریال معادل(دویست میلیون تومان) مازاد بند یک،35صدم درصد از هرطرف دریافت گردد.
 • مقرر گردید معاملات خریدوفروش تا سقف 2/500/000/000ریال معادل(دویست و پنجاه میلیون تومان) مازاد بند یک و دو،25صدم درصد ازهرطرف دریافت گردد.
 • مقرر گردید معاملات خریدوفروش بیش از 2/500/000/000 ریال معادل(دویست و پنجاه میلیون تومان) مازاد بند یک،دو وسه 125 هزارم درصد از هر طرف دریافت گردد.
 • تعرفه رهن و اجاره
 • کارمزد اجاره ملک، یک چهارم اجاره یک ماه ازهرطرف باکدرهگیری.(بابت درج کدرهگیری حق دریافت وجهی ندارند)
 • برای محاسبه حق‌کمیسیون رهن و اجاره‌خانه، ارزش اجاره یک‌ماه آن خانه را درنظر می‌گیرند و به اندازه یک‌چهارم آن حق‌کمیسیون از هرکدام از طرفین یعنی مالک و مستاجر دریافت می‌کنند.
 • هر یک میلیون تومان رهن خانه معادل 30 هزار تومان اجاره ماهانه می باشد.
 

نحوه محاسبه کمیسیون مشاورین املاک همدان

»
همدان » همدان
تعرفه خرید و فروش
 • الف : تا سقف 20 میلیون تومان نیم درصد از هر طرف معامله .
 • ب : از 20 میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد 25 صدم در صد از هر طرف معامله .
 • تعرفه رهن و اجاره
 • الف : مبلغ ودیعه پرداختی به موجر بر مبنای 3% محاسبه و به مبلغ اجاره اضافه می‌گردد .
 • ب : اجاره تا سقف 30 هزار تومان ، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف .
 • ج : از 30 هزار تومان به بالا نسبت مازاد آن ، یک پنجم اجاره ماهیانه از هر طرف .
 • د : مالیات بر ارزش افزوده را نیز ( مازاد بر کارمزد ) طرفین قراداد باید پرداخت نمایند .